دورۀ هفتم درس-گفتارهای مطالعات هایدگر | پاییز 2019

«بودن و زمان» هایدگر و اندیشیدن «ارآیگنیسی»

هایدگر، هنر و اندیشیدنِ شهودیِ رسمِ بوش

هایدگر، هنر و اندیشیدنِ شهودیِ رسمِ بوش |جاوید موسوی |
نمی‌توان هنر را مثلِ یک اُبژه در برابر خود گذاشت و آن را تحلیل کرد.

درس-گفتارهای سال 2017

درس-گفتارهای سال 2017
| جاوید موسوی |

سهراب و تپشِ سایۀ دوست

سهراب و تپشِ سایۀ دوست | درانداختی در مسیر «زبان و اندیشیدن»

درس-گفتارهای سال 2016

درس-گفتارهای سال 2016
|جاوید موسوی|

سهراب و افسونِ گلِ سرخ

هیچ ملتی بدونِ شاعران، هنرمندان و فیلسوفانِ بزرگ به خلوتِ ابعاد زندگی نخواهد رسید. تنها مرز آشنای سهراب هم همین است؛ و تنها رنجِ سهراب نیز همین.

شعر، هنر و هایدگر

اگر انسان می‌خواهد خود را در بینِ باشنده‌ها مستقر کند نیاز به دانشی دارد که این دانش باید از Physis الهام بگیرد و سپس عمل کند. Techné به چنین دانشی اطلاق می‌شده است.