Ereignis Thinking and Being And Time اندیشیدن ارآیگنیسی و بودن و زمان

| بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان برگزار می‌کند |

«بودن و زمان» هایدگر و «اندیشیدنِ ارآیگنیسی»

 

دورۀ هفتم از درس-گفتارهای «مطالعات هایدگر» با عنوان «بودن و زمانِ» هایدگر و اندیشیدنِ «ارآیگنیسی» در اتاق گفت‌وگوی «بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان» برگزار می‌شود. این دوره کلاس‌ها توسط جاوید موسوی، پژوهشگر و مترجم متون فلسفی، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ روزهای دوشنبه و از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ تا ۲ دسامبر ۲۰۱۹ ارائه می‌گردد.

  • حضور در کلاس‌ها رایگان و برای علاقه‌مندان آزاد است.

 


 

نشست نخست:

در دیباچه ۱ 

دوشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹

در آستانۀ این نشست با اشاره به عنوانِ دوره، مبنای این نامگذاری تبیین شده و پس از ارائۀ توضیحی دربارۀ سبقۀ چند سالۀ این درس-گفتارها دلایل الزام به بازخوانیِ کتاب «بودن و زمان» هایدگر روشن می‌گردد. سپس بعد از گذر از مقدمات به معرفیِ واژگانی چون «دا-زاین» و «اِرآیگنیس» پرداخته می‌شود تا گام‌های اولیه و نشان‌گذاریِ مباحث در مسیر ارتباطیِ این دو مفهوم برداشته شود و راه برای روشن شدنِ عبارت «فراموش شدگیِ پرسشِ بودن» در متافیزیک هموار گردد. این دوره با نخستین نشست در مسیری می‌افتد که زمینه‌ای مشخص برای بازخوانیِ کتابِ «بودن و زمان» هایدگر از منظر کتاب «افاداتی به فلسفه (از اِرآیگنیسِ)» او فراهم آید.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست نخست» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و «آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

نشست دوم:

در دیباچه ۲

دوشنبه ۷ اکتبر ۲۰۱۹

در آغاز این نشست چکیده‌ای از جلسۀ نخست ارائه می‌شود و شرحی از ارتباط بین ‹دازاین› و ‹بودن› تبیین می‌گردد تا نشان داده شود که این ارتباط به واسطۀ گشایشی که از ‹پرسشِ بودن› ایفاد می‌شود به وجود می‌آید. سپس دلایل الزام به باقی ماندن در مقدمۀ کتاب «بودن و زمان» هایدگر روشن شده و در ادامه پس از مواجهه با ترکیب مفهومیِ «فنومنولوژی» و بررسی تداعی یا فراخوانش آن در فلسفه، به ترجمۀ این ترکیب در فارسی نیز اشاره می‌گردد. پس از آن به حکم اصلی فنومنولوژی از نظر هایدگر پرداخته می‌شود تا بیان شود که از نگاه او فنومنولوژی یک «دیسیپلین» فلسفی نیست و تنها به عنوان یک روش برخورد اختیار می‌گردد‌. در بخش نهایی این نشست نیز به تفاوت روش پدیدارشناسی در هوسرل و هایدگر پرداخته می‌شود که در دو ساحت رفلکتیو-فنومنولوژی و هرمنوتیک-فنومنولوژی طرح گردیده است.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست دوم» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و«آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

نشست سوم:

بودن در جهان

دوشنبه ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹

در مقدمۀ این نشست که با معرفی دو کتاب از «فردریش-ویلهلم فون‌هرمن»، استادیار «مارتین هایدگر» و جانشین پیشین او در دانشگاه «فرایبورگ»، آغاز می‌شود چکیده‌ای از دو نشست قبل نیز ارائه می‌گردد. در ادامه به نقش هر بخش در ایجاد زمینه‌ای برای ورود به بخش بعدی کتاب اشاره می‌شود و پس از آن شرحی از نقد هایدگر به سنت فلسفی در ایجاد دوگانگی میان ‹نهاد› و ‹اگزیستنس› ارائه می‌گردد. سپس ارتباط مابین ‹بودن› و ‹زمان› و نقش ‹و› میان این دو مفهوم تبیین شده تا مشخص شود که ‹و› میان ‹بودن› و ‹زمان› نقش انفکاکی نداشته و نشان از یگانگی این دو مفهوم دارد. سپس به مفهوم ‹روزمرگیِ› دازاین ورود می‌گردد و چگونگی قرارگیری دازاین در میان دیگر باشنده‌های ‹دردسترس› و در نهایت ‹بودنِ› دازاین در جهان و ترکیبِ مفهومیِ «در جهان بودگی» طرح می‌شود. در ادامه و پس از مواجهه با ترکیب یاد شده و بررسی جملۀ «انسان چیزی نیست جز باشنده‌ای در جهان» به سه قسمت کلیدی در بخش نخست کتاب یعنی «بودن در»، «جهان» و «آن که در جهان است» اشاره می‌گردد و تشریح می‌شود که بخش نخست کتاب «بودن و زمان» هایدگر تعیین نمودنِ همین سه قسمت و بخش دوم آن بازبینی هر سه قسم با دیدی زمانی است. در پایان نیز به مفهوم جهان پرداخته می‌شود تا بیان شود که از نگاه هایدگر «جهان» «مجموعه‌ای از معانی است که می‌تواند در رابطۀ دازاین با باشنده‌های ‹دردسترس› یا همان ‹ابزار› خود را بنمایاند.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست سوم» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و«آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

نشست چهارم:

که استیِ دا-زاین

دوشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۱۹

در آغاز این نشست چکیده‌ای از جلسه‌های گذشته ارائه می‌شود و شرحی از مسیر درس-گفتارها در آنالیتیکِ دا-زاین تبیین می‌گردد. سپس با اشاره به این‌که ساختار اساسیِ دا-زاین همان «بودن در جهان است» به یادداشت‌های هایدگر راجع به کتاب «بودن و زمان» در جلد ۸۲ مجموعه آثارش که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ به آلمانی منتشر شده است ورود می‌گردد و بیان می‌شود که به چه طریق هایدگر پایۀ اصلیِ عنوان «بودن در جهان» را ‹دا› در ‹دا-زاین› می‌اندیشد. پس از آن به طریقِ بودن یا ‹بودطریقی› پرداخته می‌شود که هایدگر آن را بر پایۀ ‹شناخت› ندانسته و ملزم به بازدریافتی می‌داند که بر آن پایه نباشد. در گام بعد به سه مشخصۀ دا-زاین یعنی «خودینگی»، «ناخودینگی» و «مابینِ خودینگی و ناخودینگی» بودن پرداخته می‌شود تا تبیین گردد که از چه روش هایدگر در بررسیِ «که استیِ» دازاین و بازاندیشیِ «هرروزگیِ» او به مشخصۀ سوم دازاین یعنی «مابینِ خودینگی و ناخودینگی بودنِ» وی می‌نگرد.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست چهارم» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و«آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

نشست پنجم:

بودن در

دوشنبه ۴ نوامبر ۲۰۱۹

این نشست با اشاره به جلد «هشتاد و دو» از مجموعه آثار «مارتین هایدگر» آغاز می‌شود و پس از ارائۀ چکیده‌ای از نشست‌های پیشین به نقش هایدگر در نقد اثر خویش یعنی کتاب «بودن و زمان» و نیز نقدی که او به کژفهمی‌های ارائه شده از شارحان آن اثر داشته است پرداخته می‌شود. سپس ‹دا-زاین› همچو ‹یافت‌حال› و ‹دا-زاین› همچو ‹فهمیدن› مورد بحث قرار می‌گیرد. بعد از آن به ‹یافت‌حال› و مشخصه‌های اگزیستانسیال-انتولوژیک آن یعنی ‹انداختگی› و ‹فهمیدن› و مشخصۀ اگزیستانسیال-انتولوژیک آن یعنی ‹درانداخت› پرداخته می‌شود. سپس به این رویکرد ورود می‌گردد که در هایدگر نخست فهمیدن روی می‌دهد و بعد از آن است که تعبیر و تفسیر آغاز می‌شود؛ بدین معنا که ‹چیز›ها همچو (as such) ‹چیز›ها دریافت می‌شوند و این فهمیدن قاعده‌ای دارد که هایدگر آن را ‹پیش‌فهم› می‌نامد. پس از آن مفهومی که در ترجمه به ‹گفتار› برگردانده شده است خود را می‌نمایاند که در نشست آینده به این مفهوم پرداخته می‌شود.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست نخست» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و «آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

نشست ششم:

پروا

دوشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹

در آغاز این نشست پس از ارائۀ خلاصه‌ای کوتاه از نشست‌های پیشین، ساختار بنیادین ‹دا-زاین› یعنی ‹بودن-در-جهان› مورد بازبینی قرار می‌گیرد و پیرو آن رابطۀ مفاهیمی چون ‹یافت‌حال› و ‹فهمیدن› و یا ‹انداختگی› و ‹درانداخت› تبیین می‌شوند تا یکی از مهم‌ترین ساختارهای اگزیستانسیال ‹بودن-در› یا همان ‹دا› یعنی «گفتار» تشریح گردد. بدان معنا که ‹یافت‌حال› و ‹فهمیدن› در «گفتار» است که مفصل‌بندی می‌شوند.
مفهوم دیگری که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد «افتادگی» است. در تشریح این مفهوم است که نشان داده می‌شود چگونه با دور شدنِ ‹دا-زاین› از خویش و درگیر شدن او با ‹ابزار›ها و ‹دا-زاین‌›های دیگر چگونه در ‹هرروزگی› به سر می‌برد.
بخش دیگری که هایدگر به این پروژه افزوده است تا تعبیر دا-زاین را تعمق بخشد «پروا» نام دارد. این مفهوم در فصل نهایی از قسمت نخست کتاب «بودن و زمان» زمینه را برای شرح ‹حقیقت› و ‹واقعیت› و نسبت آن‌ها با ‹بودن› آماده می‌سازد.

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست نخست» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و «آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


نشست هفتم:

بودن به سوی

دوشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۹

در آستانۀ این نشست و همراه با ارائۀ خلاصه‌ای از مباحث پیشین تفاوت روشن میان قسمت نخست کتاب «بودن و زمان» و قسمت دوم این اثر مطرح می‌گردد. این تفاوت که عبارت است از ‹تمركز بيش‌تر در خودينگى› و یا ‹صحبت از خودینگیِ› دا-زاین در مقابل هرروزگیِ دا-زاین قرار دارد و با هدف دریافت و یا فهمی از ‹کلیتِ دا-زاین› مورد بحث قرار می‌گیرد.
اما هیچ ‹فهمیدنی› از ‹یافت‌حال› جدا نیست و در آن گاه که ‹کلیتِ دا-زاین› به فهمیدن می‌آید یا فهمیده می‌گردد وضعیتی توضیح داده می‌شود که هایدگر آن را ‹وضعیتِ هرمنوتیک› نام نهاده است. در همین مسیر او پرسشی بر این مبنا طرح می‌نماید که: «چه چیز به دا-زاین کلیت می‌بخشد؟».
او پاسخ را در امکانی می‌یابد که کس یا چیزی غیر از آن توانِ نمایاندنش به ما را ندارد. تنها امکانی که مالکیتِ تام و شخصیِ ما را می‌پذیرد و مهم‌ترین و مسلم‌ترین امکانی است که هیچ کس و هیچ چیز نمی‌تواند در آن با ما سهیم گردد. این امکان تنها مفهومی است که یقین‌پذیریِ آن مسجل است و این مفهومی نیست جز «مرگ».

شما می‌توانید با رجوع به این نشانی «بودن و زمان هایدگر و اندیشیدنِ ارآیگنیسی – نشست نخست» صدای این نشست را به همراه بخش پرسش و پاسخ آن بشنوید و نیز با استفاده از نشانیِ دو شبکۀ «YouTube» و «آپارات» بنیاد به تصویر این جلسه دسترسی بیابید.

 


 

تماس با ما:

■ نشانی:

خیابان مانکلند

ساختمان ۵۸۹۰

واحد ۳۰۴

No.5890 Monkland ■

Montréal, Canada

H4A1G2

#304