شرفشاه گیلانی

 

تُرنْگَ نَرا ما نَما کِه بَر سَرَ دارْ نِشَستَهْ

پریدنْ نَتانَما، مْیٖ سَرَ جورْ باز نشستَهْ

می تَنْ ضعیفَه بَتارَ مویی رَشتَهْ

فلک مَرا جُورْ بکودْ، دِلدار مَرا وَ هَشْتَه

 


با ما تماس بگیرید:

رایانشانی

تلگرام