دبيرخانۀ بنیاد اندیشه و زبان‌های ایرانیان

 

● خوش‌حال و خوش‌آینده خواهیم بود اگر با ما تماس بگیرید!

● می‌توانید پیشنهادهای خود را از راه‌های زیر با ما در میان بگذارید.

● پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

________

■ نامه

Office:304, No.5890 Monkland
Montréal, Canada
H4A1G2

Google Map

■ رایانامه

Info@iranianstlf.org

■ تلفن

۰۰۱۵۱۴۲۹۵۸۱۳۷

■ توییتر

■ تلگرام

■ اینستاگرام

■ فیسبوک