کارگاه «فیلم‌سازی» با «شاهین پرهامی» | زمستان ۲۰۲۰

«کارگاه فیلم‌سازی» با «شاهین پرهامی»

کارگاه «داستان‌نویسی» با «حامد حبیبی» | زمستان ۲۰۲۰

کارگاه «داستان‌نویسی» با حضور «حامد حبیبی»

کارگاه فیلم‌سازی با شاهین پرهامی | پاییز 2019

کارگاه فیلم‌سازی با شاهین پرهامی

دورۀ هفتم درس-گفتارهای مطالعات هایدگر | پاییز 2019

«بودن و زمان» هایدگر و اندیشیدن «ارآیگنیسی»

هایدگر، هنر و اندیشیدنِ شهودیِ رسمِ بوش

هایدگر، هنر و اندیشیدنِ شهودیِ رسمِ بوش |جاوید موسوی |
نمی‌توان هنر را مثلِ یک اُبژه در برابر خود گذاشت و آن را تحلیل کرد.

درس-گفتارهای سال 2017

درس-گفتارهای سال 2017
| جاوید موسوی |

کارگاه «داستان‌نویسی» با حضور «حامد حبیبی» | پاییز 2019

کارگاه «داستان‌نویسی» با حضور «حامد حبیبی»

فراخوان آثار ادبی، هنری و پژوهشی در زبان-فرهنگ «بلوچ» | پاییز 2019

بخش نخست فراخوان آثار ادبی، هنری و پژوهشی در طرح «زبان و اندیشیدن»؛ زبان-فرهنگ «بلوچ»